Kritiska synpunkter på utbildningen

Kritiska synpunkter på utbildningen

Vart vänder jag mig om jag har kritiska synpunkter på min utbildning?

I första hand bör man vända sig till sin lärare. I många fall är det möjligt att lösa problem mellan lärare och student. Det är läraren som känner till utbildningen bäst och som är den som i första hand också vet hur problem kan lösas.

Men om jag inte upplever att läraren förstår eller lyssnar?

Varje kurs har en kursansvarig. Denna person kan ibland vara samma person som ens lärare. Då gäller nästa punkt. Annars kan den kursansvarige ibland hjälpa till med förklaringar eller lösningar av problem. Studerar man på ett utbildningsprogram, finns normalt sett en programansvarig som man kan vända sig till i nästa steg.

Om jag inte tycker att någon av dem jag har talat med förstår?

På institutionerna finns det vanligen en studierektor eller motsvarande, som är den som ansvarar centralt på institutionen för utbildningen och utbildningens kvalitet. Förhoppningsvis kan den personen hjälpa dig. Prefekten är chef för institutionen och kan också rådfrågas. Se lista över prefekter här.

Om jag inte upplever att någon på institutionen hjälper mig?

Tyvärr händer det att studenter upplever att de inte får förståelse eller stöd från någon på institutionen. Man måste då vända sig till någon som står vid sidan om institutionen. På BTH är det prorektor och dekaner. Dessa har det övergripande ansvaret för utbildningens kvalitet, och till dem kan man vända sig med synpunkter.

Även ledningskansliet arbetar med dessa frågor, så man kan kontakta någon som arbetar där, främst en utredare.

Kan studentkåren hjälpa mig?

Som student vid BTH kan du alltid vända till studentkåren om det är något som går snett med utbildningen, om du känner dig felbehandlad av skolan eller liknande. Studentkåren fungerar ungefär som en fackförening, fristående från BTH, och kan erbjuda rådgivning samt hjälp.

Kontakt: studentombud@bthstudent.se

Kan studievägledarna hjälpa till?

Vill du bolla dina tankar angående en utbildning med någon opartisk, kan du vända dig till våra studievägledare. De har inga formella mandat att påverka men det kan vara skönt att ha någon med erfarenhet att reda ut hur man kan tänka och kanske titta på olika alternativa lösningar. De är väl insatta i de regler och rutiner som finns på BTH och har samtal med studenter från alla BTH:s utbildningar.

Kan jag kontakta rektor?

Det står var och en fritt att kontakta rektor. Men rektor är myndighetschef och ska inte vara den första instans som kontaktas för ett ärende. Och även om man kontaktar rektor, kommer ärendet att handläggas av någon annan, åtminstone i första hand.

Kan jag göra en anonym anmälan?

I princip är det fullt möjligt att göra en anonym anmälan, men det är vanligen väldigt svårt att göra så mycket åt en sådan, eftersom ansvarig handläggare för det mesta måste ställa ytterligare frågor för att förstå vad det är som har blivit fel. Om den som anmäler är anonym, kan högskolan inte återkoppla eller få förtydliganden, och risken finns att det blir svårt att vidta åtgärder.

Jag vill tala med någon utanför BTH – vart ska jag vända mig?

Det står alltid en student fritt att kontakta Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för att ställa frågor om utbildningen och för att anmäla högskolan, om man anser att högskolan har gjort fel. Högskolan får absolut inte avråda någon från att göra en anmälan, men man bör vara medveten om att det kan ta ganska lång tid för ett ärende att bli behandlat vid UKÄ. Man ska också vara medveten om att UKÄ inte kan ändra t.ex. ett betygsbeslut. En anmälan till UKÄ får inte vara anonym.

Observera att du inte behöver gå igenom alla ovannämnda steg. Du kan vända dig till UKÄ innan du har talat med någon alls vid BTH.