• BTH.se
  • English
  • Logga in

Kursvärderingar

Från och med höstterminen 2011 används ett nytt kursvärderingssystem vid högskolan. Syftet med byte av system är bland annat att öka kursansvarigas och lärares möjligheter att aktivt påverka kursvärderingens frågeställningar och därmed känna en större delaktighet.

Utbildningsnämnden fastställde 2010 ett antal nya frågeställningar samt formen för kursvärderingarna. De nya kursvärderingarna har färre antal frågor och ger möjlighet för kursansvarig att lägga till ett antal egna frågor. De mäter även i vilken utsträckning kursens lärandemål uppnåtts. Det blir även större möjligheter att analysera kursvärderingarna ur
olika aspekter.

Kursvärderingarna utgör en viktig del inför Högskoleverkets utvärderingar.

Enligt Högskolelagen 1 kap 4a§ skall studenterna ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Vidare finns att läsa i Högskoleförordningen 1 kap 14 § att högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna.

Utbildningsnämnden kräver att alla kursansvariga och lärare uppmuntrar studenterna att delta i kursvärderingarna. Kursansvariga är även skyldiga att återkoppla resultat och eventuella åtgärder till studenterna.

För att uppfylla kravet på tillgänglighet till genomförda kursvärderingar kommer alla kursvärderingar att finnas sökbara på Studentportalen, Lärarportalen och via utbildningssidorna på BTHs webbplats. Genom de förändringar som nu genomförs är förhoppningen att svarsfrekvensen kommer att öka.

Michael Mattsson
Ordförande i Utbildningsnämnden

Äldre kursvärderingar finns att hämta i WebbformDina inställningar

Här kommer det senare finnas massa olika inställningar för ditt konto, men just nu kan du bara sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen