• BTH.se
 • English
 • Logga in

Resultatrapportering

NYHETER:

Signering via BankID: 

Det går att signera rapporteringslistor via BankID. Tjänsten fungerar på så sätt att det personnummer som BankID är anslutet till kontrolleras mot personnumret i BTHs personalsystem. Det går alltså endast att signera listor med sitt egna BankID. 
Väljer man detta signeringssätt, så fås ingen femsiffrig kod till BTH-mobilen. 

Prenumerera på resultatlistor:
Det går nu att skapa prenumerationer för "slutbetyg kan sättas" även om man inte är examinator, flera personer kan prenumerera på samma kurskod under samma tidsperiod, och man kan nu sätta ett slutdatum 3 år framåt i tiden. Tjänsten hanteras i övrigt som förr. 

Automatiskt betyg:
Ifall en kursplan innehåller ett provmoment som bestämmer slutbetyg, matas detta betyg automatiskt in i listan (gäller vid slutbetyg för hel kurs, T34). 

Ifyllnad av datum:
Nu är det endast automatiskt ifyllt datum ifall hämta-funktionen "Hämta från Tenta" används. Om övriga hämta-funktioner används, är datumfältet tomt, och måste fyllas i manuellt i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD (eftersom det kan vara olika datum för olika studenter på samma lista). OBS att det är examinationsdatum som skall fyllas i, ej datum för inrapportering av resultat!
Fyll i datum innan ni sparar som utkast - annars fås felmeddelandet att student saknar terminsregistrering (på grund av att systemet inte har något korrekt datum att kontrollera registrering mot, så tror systemet att student inte är terminsregistrerad). 

Poäng-fältet borta:
Fältet för "Poäng" är borttaget, eftersom det inte visas någonstans, varken i intyg eller studentportal. 

Namn-fälten:
Fältet för "Namn" har delats till Förnamn och Efternamn, och det är nu samma sorteringsordning oavsett vilken hämta-funktion som använts (det går ju att använda mer än en hämta-funktion för att fylla på med studenter i samma lista). 

Rapporteringsprocessen förändrad:
Vi har vidareutvecklat rapporteringstjänsten för resultat, den som finns via lärarportalen. Denna utveckling har gjorts för att effektivisera och digitalisera vår verksamhet ytterligare. Förändringen är beslutad av Högskoledirektören, och gäller från och med 2015-06-01 (betygsdatum). Förändringen gäller endast resultat rapporterade via Lärarportalen med betygsdatum efter den 1/6 - alla andra resultat skall hanteras som tidigare! 
Processen för att rapportera in resultat är i stort sett samma som tidigare, men med en skillnad, från och med 2015-06-01: Utbildningsstöd skickar inte iväg några arkivlistor för signering, utan den elektroniska signering som examinator gör via mobilen (görs på samma sätt som sedan ht12) är fullt ut juridiskt giltig. Arkivlistan behövs numera endast för att få fram kontrollnumret som används vid definitiv inläggning. All inmatning (både lärarens och examinatorns) och signering loggas i en särskild databas i W3D3 (högskolans system för diarium). Detta gör att processen är rättssäker och spårbar!

 

 

 

Har du några synpunkter på funktionaliteten (t.ex. förbättringsförslag, felaktigheter el. dyl.), kontakta Ladok-gruppen (ladok@bth.se) på Avdelningen för Utbildningsstöd. Ange var du är, vad du försöker göra, förslag på förbättring osv.
Har du däremot några frågor kring själva resultatrapporteringen (t.ex. att någon student saknar registrering el. dyl.), kontakta Kurs- och Programstöd (utbildningsstod@bth.se) på Avdelningen för Utbildningsstöd. 

OBS! Ibland krävs det i vissa webbläsare att man tömmer sin cache i läsaren. Detta görs genom att trycka Ctrl och F5 samtidigt.

 

Processen för Resultatrapportering på provkod, T33

 • Denna tjänst (T33) kan endast användas för att sätta betyg på provmoment, per provkod.
 • Varje resultatlista har ett unikt id-nummer (benämns ”listnr”). Om listnr är känt, matas detta in i tjänsten och man kommer direkt till listan. Man kan ha fått listnumret från en annan lärare eller så har man själv skapat en listan tidigare.
 • Studenten som ska betygssättas hämtas in. Antingen finns de redan i listan eller så hämtas enstaka studenter in, studenter som varit anmälda på viss tentamen, studenter från It's Learning eller studenter registrerade en viss termin.
 • Betyg matas in, samt betygsdatum och eventuell skrivningspoäng. Obs! Datum anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Det går att hämta betyg från ItsLearning.
 • Om inmataren INTE är Examinator för kursen så sparar man listan och skickar den till Examinator som utför sista delen i processen. E-post skickas automatiskt till Examinatorn. 
 • Examinator kontrollerar listan och godkänner den genom att systemet skickar en kod till Examinators mobiltelefon (mobilnumret som är registrerat i BARD), alternativt sker signering via BankID. E-post skickas automatiskt till Examinator och Kurs- och Programstöd.
 • Kurs- och Programstöd skriver ut arkivlista för att få ett kontrollnummer, och gör definitiv inläggning i LADOK. Betyg e-postas automatiskt till student och visas inom kort på Studentportalen.

 

Processen för Resultatraportering på hel kurs, T34
Processen och utförande liknar det för Resultatrapportering på provkod/provmoment

 • Examinator skapar en lista för den kurskod rapporteringen gäller. Listan innehåller alla studenter som kan få slutbetyg på kurskoden.
 • För varje student finns data om avklarade provkoder, datum och betyg.
 • Studenter på listan som just nu inte ska ha betyg, markeras och tas bort från listan när den sparas som utkast nästa gång.
 • Examinator fyller i betyg och betygsdatum.
 • Listan skickas, efter signering via mobilkod eller BankID, till Kurs- och Programstöd för definitiv inläggning i LADOK. 

Dina inställningar

Här kommer det senare finnas massa olika inställningar för ditt konto, men just nu kan du bara sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen