• BTH.se
 • English
 • Logga in

Introduktion till examensarbete för civilingenjörsprogram

Examensarbetet (30 hp) utförs under civilingenjörsutbildningens sista termin och syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den valda utbildningen. Examensarbetet ska vara ett ingenjörsmässigt arbete av forsknings- och utvecklingskaraktär och innebära en tillämpning och syntes av de under utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör. 

Under examensarbetets faser (planering, genomförande och redovisning) förväntas studenten på ett självständigt och kreativt sätt besvara identifierade och formulerade komplexa tekniska problem och frågeställningar. Examensarbetet bedrivs normalt på helfart under en hel termin och genomförs som regel i grupper om två studenter.

Det är viktigt att förstå att ett av syftena med detta arbete är att du som student under detta examensarbete skall visa att du klarar av att självständigt utföra ett arbete med ingenjörsmässig karaktär med avseende på det "uppdrag" som du har fått (eller egentligen själv har formulerat). Högskolans resurser med avseende på handledningstid är begränsade och resurspersonerna du blir tilldelad på BTH skall förutom att examinera ditt arbete endast stötta dig i ditt för övrigt självständigt utförda arbete.

Länk till kursplan

Kurplan TE2501

Kort beskrivning över flödet i processen

(studenten följer här ordinarie terminsplan)

 • Introduktion till examensarbeten för civilingenjörer - början av hösttermin, termin 9
 • Förberedande arbete (frivilligt) - hösttermin, termin 9
 • Start av examensarbeteskursen - lp3, termin 10
 • Genomförandet av själva examensarbetet - lp 3 och 4, termin 10
 • Avslutning av examensarbetet - slutet av lp4, termin 10

Processen beskrivs i de dokument som finns i dokumentlisten till vänster genom processkartor och processbeskrivningar. Mallar finns här också för att hantera förslag till examensarbete som studenter kommer in med.

 

Kort om arbetsflödet för dig som student

Initieringsfas

 • Ta kontakt med företag/organisationer och ta fram ett förslag till examensarbete.
 • Lämna in en idéskiss som bla. innehåller en problemställning som du vill ta din an.Får du OK på denna så kan du bli tilldelad en preliminär handledare (som antagligen också blir din handledare).
 • Får du OK på din idéskiss så lämnar du in en fullständig ansökan om att få starta ditt examensarbete.
 • Får du OK på din ansökan så tilldelas ditt examensarbete en examinator, en handledare och en kollegial granskare och du blir samtidigt registrerad på exjobbskursen (om du också uppfyller förkunskapskraven). Registrering kan först ske i vecka 03, lp3, termin 10.
 • Du tar kontakt med din handledare och påbörjar huvuddelen av kursen.

Genomförandefas

Projektplan

 • Du utformar en projektplan tillsammans med hjälp av din  handledare samt företag/organisation.
 • Då denna är examinerad och godkänd påbörjar du själva genomförandet av projektet.

Genomförande av projektet och skrivande av rapport

 • Ditt arbete fortskrider under terminen i kontakt med det företag/organisation som du initierat arbetet tillsammans med samt med din handledare och examinator på BTH.

Avslutningsfas

Redovisning och opposition

 • I slutet av terminen så kommer det att läggas upp seminarier där du presenterar ditt arbete och opponerar på andras arbeten.
 • Din slutliga rapport läggs fram och bedöms av examinator, handledare och kollegial granskare. Om dessa är nöjda med arbetet (du är godkänd) så kommer arbetet läggas upp i vårt dokumentationssystem DIVA och ditt betyg kommer registreras i Ladok..

 

 

 

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.