• BTH.se
  • English
  • Logga in

Rutiner och riktilinjer gällande studenter på sjuksköterskeprogrammet

Rutiner efter resa utanför Norden
Rutiner för arbetsskadeanmälan
Rutiner för anmälan om tillbud

Rutiner för salmonella/shigella prov efter utlandsresa

Om Du har varit utanför Norden mer än 5 dagar senaste halvåret före viss praktikplacering skall avföringsprov gällande salmonella/shigella i vissa fall lämnas (se nedan)

 

Provtagningsmaterial och remiss hämtas på Studenthälsans mottagning. Provet är kostnadsfritt för studenten.

 

Rutinerna följer de lokala anvisningarna från vårdhygien avd. för patientsäkerhet 051012/ rev.100115

 

 

 

Praktikplats vid förlossning, BB, neonatalavd. och barnavd.

 

Frisk under resan och efter resan : Får arbeta. Behöver ej lämna prov.

 

Diarré under resan. Frisk nu: Ska lämna prov snarast. Får arbeta i väntan på provsvar. Bör undvika mathantring med oförpackade livsmedel, praktisk amningsassistans samt hantering av bröstmjölksersättning.

 

Diarré under och efter resan. Sjuk fortfarande: Ska lämna prov snarast. Ska ej arbeta förrän diarréerna upphört. ta nytt prov då. Ska undvika undvika mathantring med oförpackade livsmedel, praktisk amningsassistans samt hantering av bröstmjölksersättning tills två negativa provsvar, med en veckas mellanrum erhållits.

 

Praktikplats övriga avdelningar

 

Frisk under resan och efter resan: Får arbeta. Behöver ej lämna prov.

 

Diarré under resan. Frisk nu: Ska lämna 1 prov snarast. Får arbeta, men ska om möjligt undvika mathantering i väntan på provsvar.

 

Diarré under och efter resan. Sjuk fortfarande: Ska lämna 1 prov snarast. Ska ej arbeta förrän diarréerna upphört. Om tarmpatogener påvisas utgör det inget hinder för att arbeta vid uppnådd symtomfrihet.

                                                                          

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus   (MRSA)

ur: Vårdhygien avd. för patientsäkerhet 091209/ rev. 110315

Screenodling av personal/studerande

Screeningodling ska ske på personal/studerande som arbetat eller vårdats som patient utomlands under de senaste sex månaderna. Screening skall utföras innan återgång till arbetsuppgifter med patientkontakt om de:

1. Aktivt deltagit i vård på sjukvårdsinrättning (sjukhus, vårdhem, rehabiliteringsklinik) utanför Sverige.

2. Aktivt deltagit i vård inom Sverige på sjukvårdsinrättning med kända problem med MRSA.

3. Vårdats som patient på sjukvårdsinrättning eller sökt polikliniskt för sår/hudskada utanför Sverige eller på sjukhus inom Sverige med kända problem med MRSA.

Gäller även utländsk auskulterande personal och studerande från andra länder om vederbörande aktivt deltar i patientvård (instruktioner på engelska http://www.srga.org/MRB/mrbengpe.html).

Personal/studerande som vårdat patient med känd MRB inom Sverige behöver normalt inte screenodlas.

Vid ett nytt fynd av MRSA hos en patient skall efter samråd med Vårdhygien screeningodling utföras på personalen vid vårdenheten.

Observera att vid screeningodling av personal/studerande analyseras provet normalt endast för MRSA, ej för övriga multiresistenta bakterier.

Behandling (med antibiotika eller desinfektionsmedel)

Vid bärarskap av MRSA ska behandling endast ske efter samråd med PAL (infektionsläkare) och/eller vårdhygienisk expertis.

Att arbeta i avvaktan på odlingssvar

Vid kronisk hudsjukdom (psoriasis, atopiskt eksem) eller synliga lesioner på huden (sår, eksem, nagelbandsinfektion, hörselgångseksem m.fl.) ska provsvar inväntas innan återgång i patientnära arbete. Personal/studenter utan hudlesioner får arbeta med konsekvent följsamhet till basala hygienrutiner.

 

 

Student vid BTH får hjälp med provtagning hos Studenthälsan efter tidboknng.

 

 

Vid positiva odlingssvar meddelas: Infektionskliniken och Smittskyddsenheten.

(Anmälan enligt smittskyddslagen)

Rutiner för arbetsskadeanmälan gällande studenter

Arbetsskadeförsäkringen (1977:284) gäller för de som genomgår en yrkesutbildning, i de fall som avses i 2 § andra stycket under moment i utbildningen då eleven utför arbete som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete.

Om du skadas i utbildningen, skall Du genast anmäla skadan till respektive programansvarig. Denne skall tillsammans med studenten, arbetsledaren vid den aktuella arbetsplatsen och skyddsombud göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan på blankett (FKF 9210).

Blanketten kan hämtas från FK hemsida.

Försäkringskassan skickar en kopia till Yrkesinspektionen. Uppgifterna på anmälan används även för arbetsskadestatistik.

Programansvarig skall vidare skicka en kopia av arbetsskadeanmälan till Studenthälsan, som gör sammanställning och rapporterar inträffade arbetsskador till Högskolans skyddskommitté.

ALLA ARBETSSKADOR SKALL ANMÄLAS TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN.

Vad är en arbetsskada?

En arbetsskada är en skada som har uppstått på grund av olycksfall eller någon annan skadlig inverkan i arbetet. En del smittsamma sjukdomar kan under vissa förhållanden betraktas som arbetsskador. Dit hör till exempel gulsot och sjukhussjukan.

Vad händer med din anmälan?

Försäkringskassa börjar sin utredning med att ta ställning till om du har varit utsatt för ett olycksfall i arbetet eller varit utsatt för skadliga faktorer i din arbetsmiljö.

Kommer Försäkringskassan fram till att du varit utsatt för olycksfall eller skadlig inverkan, tar Försäkringskassan i nästa steg ställning till om det finns ett samband mellan din skada och olycksfallet eller den skadliga inverkan du varit utsatt för. Konstaterar Försäkringskassa att övervägande skäl talar för att det finns ett sådant samband bedöms din skada som arbetsskada

Anmälan om Tillbud

Vad menas med ett tillbud?

Ett tillbud är en plötslig och oförutsedd händelse som kunde ha lett till en personskada. Ett tillbud ska ses som en varning.Genom tillbudsrapportering får man information om en olycksfallsrisk på en arbetsplats och kan vidtaga åtgärder så att en allvarlig olycka ej inträffar. Ett tillbud som inträffat på en arbetsplats kan också vara en varning till andra med likartad verksamhet. I tillbudsrapporten behöver ej namn anges på den drabbade. Rapporteringen sker på   särskild blankett som lämnas till studenthälsan. I de fall praktikplatsen har en egen tillbudsblankett skickas en kopia av denne till studenthälsan.Tillbud som är förenad med personskada ska anmälas som arbetsskada.

 

Blekinge Tekniska Högskola
Studenthälsan

TILLBUDSRAPPORT

Namn

 

Personnummer

Utbildning/praktikplats

 

Datum

 

DATUM FÖR TILLBUDET

Veckodag

 

År

 

Månad

 

Dag

 

Klockslag

 

 

BESKRIV HÄNDELSEFÖRLOPPET SÅ INGÅENDE SOM MÖJLIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

VILKEN TYP AV SKADA KUNDE TILLBUDET HA MEDFÖRT?

 

 

 

 

 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER FÖR ATT TILLBUDET INTE SKALL UPPREPAS?

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift handledare

 

 

Underskrift student

 

 

 

Underskrift skyddsombud

 

 

 

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.