Validering för tillgodoräknande

Validering för tillgodoräknande

Studenter som är antagna och registrerade på Blekinge Tekniska Högskola kan ansöka om validering för tillgodoräknande av sitt tidigare lärande.

Validering är en fördjupad kartläggning, bedömning och ett erkännande av kunnande som en student har tillägnat sig genom utbildning eller yrkeserfarenhet.

I ansökan om validering för tillgodoräknande ska studenten beskriva sin kunskap i förhållande till lärandemålen i den specifika kurs denne önskar få tillgodoräkna sig. Kunskapen ska styrkas genom studentens egen beskrivning av sin kunskap samt eventuellt bifogade dokument.

Hur går valideringen till?

Tanken med validering för tillgodoräknande är att den sökandes tidigare lärande synliggörs och erkänns i förhållande till kurs, del av kurs eller utbildning. Detta kan resultera i att den sökande inte behöver ägna tid åt att studera kurs eller delar av kurs där hen redan uppfyller lärandemålen.

Gör en egen bedömning först

Du ska först göra en egen bedömning av din kunskap i förhållande till lärandemålen i den kurs du önskar få tillgodoräkna dig. Jämför din kunskap med lärandemålen i kursplanen. Bedömer du att du redan har den kunskap som kursplanen beskriver kan du gå vidare med att fylla i en ansökan om validering. Du hittar ansökningsblankett i Studentportalen.

I din ansökan ska du så detaljerat du kan beskriva din kunskap och på vilket sätt och/eller var du inhämtat kunskapen och bifoga intyg, certifikat eller andra dokument som kan styrka detta.

När du beskrivit din kunskap, på vilket sätt och var du skaffat dig den kan du skicka in din ansökan. Den kunskap du beskriver genom din berättelse och dina dokument kommer sedan att bedömas av ämneskunniga lärare.

Vägledning

När du skickat in ditt ärende kommer det först att gå till en kartläggare som kommer att kontakta dig angående din ansökan och om hur valideringsärenden går till. Ser din ansökan ut att sakna något relevant dokument eller beskrivning får du påpekande om detta vid samtalet med kartläggaren. Du har då också möjlighet att föra en dialog med kartläggaren som kan hjälpa dig att synliggöra din kunskap i förhållande till aktuell kursplan. Är du osäker på hur du ska göra har du möjlighet att ta denna kontakt redan innan du skickar in din ansökan.

Bedömning

Din ansökan kommer sedan att lämnas över till en ämneskunnig lärare. Bedömaren granskar din ansökan i förhållande till kursens mål, fördjupningsnivå, omfattning, kvalitet och inriktning.

Läraren kontaktar dig sedan för intervju och kan också begära in ytterligare komplettering.

Beslut

När läraren anser att denne har underlag för bedömning gör denne en validering av din samlade kunskap. Bedömningen lämnas därefter över till en beslutsfattare som fattar det formella beslutet om till vilken grad din kunskap motsvarar lärandemålen i kursplanen.

Hur kan bedömningen bli?

Valideringen av den kunskap du visat kan leda till beslutet bifall om valideringen visar på att din kunskap i huvudsak motsvarar kursmålen i den kurs du önskar få tillgodoräkna dig.

Om bedömaren i sin validering finner att din kunskap inte i tillräcklig omfattning motsvarar lärandemålen i kursplanen kan beslutet bli antingen bifall för del av kurs eller avslag.

Får du din ansökan beviljad behöver du inte läsa kursen. Tillgodoräknandet av en enstaka kurs eller flera kurser som kommer spritt under utbildningstiden gör inte att studietiden fram till examen förkortas.

Inget betyg kommer att sättas i samband med valideringen av din kunskap. Kunskapen bedöms enbart vara tillräcklig eller otillräcklig.

Hur lång tid tar ärendet?

Tänk på att söka i god tid innan kursstart. Valideringsärenden tar lång tid, upp till två månader, och du behöver ha fått beslutet om valideringen innan kursen i fråga startar.

Har du inte fått beslutet innan kursstart bör du följa med i kursen i och med att det finns risk för avslag på din ansökan.

Din egen del i ansökan kan ta tid att färdigställa och du kan behöva komplettera flera gånger. Alla ansökningar som behöver kompletteras tar längre tid till beslut, så se till att ha en så fullständig ansökan som möjligt från början.

Bedömningen tar även tid med tanke på att du kan få möjlighet att styrka din kunskap genom kompletterande metod.

Blir du ombedd att komplettera ditt ärende har du tre veckor på dig att göra det innan ärendet går vidare med den information som finns.

  • Det är inte möjligt att få något förhandsbesked på ditt ärende.
  • Tänk på att om din ansökan beviljas kommer inte den tillgodoräknade kursen att räknas som studier för CSN.
  • Beslutet meddelas studenten via e-post genom BTH:s ärendehanteringssystem.

Att sätta igång

  • Börja med att ta fram kursplanen för den kurs vars kunskapsmål du anser att du redan har. Gå för dig själv igenom innehåll och kursmål på ett ingående och detaljerat sätt och formulera i skrift din kunskap i förhållande till vad som står i kursplanen. Den kunskap och kompetens som du visat på i din ansökan kommer av den ämneskunniga läraren att prövas mot lärandemålen i kursplanen.
  • Är du osäker på hur du ska göra kan du för frågor och stöd kontakta kartläggaren som kommer att höra av sig när du skickat in din ansökan. För din hjälp kan det vara bra att ta den kontakten från början. När du efter dialog med kartläggaren anser att du är klar med blanketten, beskrivningen av din kunskap och ingen mer komplettering efterfrågas ska du skicka in din ansökan. Bifoga de dokument du har som styrker de uppgifter du angett i ansökan samt de som kan hjälpa dig att tydliggöra din kunskap.
  • I nästa steg i ansökningsprocessen kommer du att kontaktas av den ämneskunniga bedömande läraren.

Regelverk

Kontakt

Kartläggare.

E-post: validering@bth.se