Regler och etik

Regler och etik för utbildning

Som student vid Blekinge Tekniska Högskola omfattas du av rättigheter och skyldigheter. Regler som rör din studiemiljö, fusk, jämställdhet, krav på information och annat finner du här.

Högskolan är en myndighet och vår verksamhet styrs av ett antal lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Utöver dessa lagar finns även lokala regler och tillämpningar som gäller för Blekinge Tekniska Högskola (BTH).

Granskande myndighet

Den myndighet som granskar att universitet och högskolor följer lagarna är Universitetskanslersämbetet, UKÄ. På deras webbplats finns länkar till de lagar och förordningar som styr universitets och högskolors verksamhet. Där finns också information om hur man går tillväga om man anser att ett lärosäte brutit mot de lagar och regler som gäller.

Kritiska synpunkter på utbildningen

Information om vart du vänder dig om du har kritiska synpunkter på din utbildning finns här.

Studentkåren

På BTH bedriver Studentkåren utbildningsbevakning genom att granska högskolans utbildningar. Kåren arbetar dessutom för att du ska ha det bra utanför studierna och kan exempelvis hjälpa till att förmedla kontakt till hyresvärdar.

Meddelande från högskolan

Som student vid BTH är det viktigt att du tar del av information från högskolan. Vi använder Studentportalen, lärplattformen Canvas och e-post för att kommunicera med studenterna.

Med ditt studentkonto på BTH har du fått en personlig e-postadress dit högskolan skickar information om dina studier (tentamen, notiser från Canvas med mera). Det är viktigt att du läser din e-post regelbundet för att hålla dig uppdaterad.

Examination

På universitet och högskola är examination det sättet som studenters kunskap och förmågor testas och värderas. Vi har gjort en broschyr som du har stor nytta av att läsa igenom. Den innehåller:

 • tips på vad du som student ska tänka på när du examineras
 • en utförligare beskrivning av vad examination är och vad det innebär
 • vilka olika former för examination som finns
 • vilka regler som finns för examination
 • vad som händer om man inte följer reglerna

Läs broschyren Examination på BTH

Plagiering och fusk

Plagiering innebär att man använder någon annans verk utan att ange vem som är upphovsman eller varifrån man har hämtat informationen. Plagiering är allvarligt och ses som ett brott mot god akademisk sed. I värsta fall kan plagiering leda till avstängning från studierna.

På grund av detta är det viktigt att man som student är medveten om hur man undviker att plagiera när man skriver en akademisk text.

Refero – antiplagieringsguiden

Refero är en webbaserad guide som är utvecklad för att hjälpa dig som student att förstå vad plagiering innebär. Du får också tips på hur du kan citera och referera korrekt för att undvika att plagiera. Guiden har utvecklats i samarbete mellan biblioteken i Akademi Sydost och finns i en svensk och en engelsk version.

Refero – antiplagieringsguiden.

Disciplinnämnd

Ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter ska enligt 10 kap. 3§ högskoleförordningen (1993:100) handläggas av en disciplinnämnd som ska finnas vid varje högskola. Läs mer om disciplinnämnden vid BTH.

Regelsamling

I vår regelsamling hittar du bland annat Studieadministrativa regler, Regler för examination och Examensordning.

Gå till regelsamlingen

Överklaga

Följande beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan:

 • Beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren vid antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
 • Beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet.
 • Avslag på en students begäran om befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment.
 • Beslut att dra in resurser för en doktorands forskarutbildning och beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna.
 • Beslut att kräva tillbaka utbildningsbidrag för doktorander.
 • Avslag på en students begäran att få examens- eller kursbevis.
 • Beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

Skriftligt överklagande skickas till högskolan

Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha inkommit till Blekinge Tekniska Högskola inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Det är viktigt att du motiverar varför denna ändring bör göras. Du bör också skriva under överklagandet och ange din adress (gärna även telefonnummer och e-postadress).

Överklagandet ska vara adresserat till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas till e-post registrator@bth.se eller adress Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, SE-371 79 Karlskrona.

Etikkommittén Sydost

Etikkommittén Sydost är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola, Region Kalmar län, Region Blekinge och Region Kronoberg.

Kommitténs uppgift är att göra rådgivande etiska granskningar av främst (examensarbete, grund- eller avancerad nivå) på lärosätena i sydost.

Etikkommittén i Sydost har också som uppgift att vara en kunskapsresurs och att öka medvetenheten och samarbetet kring forskningsetiska frågor i regionen.

Du kan kontakta Etikkommittén Sydost om du vill ha en rådgivande etisk granskning av ditt planerade examensarbete eller har frågor kring etik i studentprojekt.

Etikkommittén Sydosts webbsida