Personuppgifter

Personuppgifter

När du studerar vid BTH behöver högskolan hantera vissa av dina personuppgifter.
Personuppgifter såsom ditt namn och personnummer behövs för att handlägga hela din studiegång från antagning till examen såsom vid registrering på kurser, utbytesstudier, examen mm.

Behandling för studieadministration

Behandling av uppgifter om dig som student förekommer i studieadministrativa system som är nödvändiga för att BTH ska kunna genomföra utbildningen.
De tre system som huvudsakligen berör dig som student är NyA, Ladok och Canvas.

I antagningsregistret NyA sparas identitetsuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post) och uppgifter om behörighet, urvalsgrund, skyldighet att betala anmälningsavgift och studieavgift samt antagning. Dina uppgifter behandlas av Universitets- och högskolerådet och BTH när vi prövar om du är behörig och när vi värderar dina meriter inför urvalet.

I studieregistret Ladok sparas för varje student identitetsuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post) och utöver de uppgifter som behandlas i NyA även uppgifter om deltagande i utbildning och prov, studieresultat, betyg, tillgodoräknande av utbildning eller annan tillgodoräknad verksamhet och examen.
Studieregistret ska därutöver innehålla sådana uppgifter som krävs för att BTH ska kunna lämna uppgifter till Statistiska centralbyrån (SCB).

I lärplattformen Canvas hittar du information om dina kurser. Här sker också mycket kommunikation med lärare och andra studenter. I lärplattformen publiceras nyheter om kursen, studiematerial, studieuppgifter mm. Ofta sker också inlämningar av studieuppgifter och andra typer av examinationer där. För att administrera detta behöver BTH registrera ditt namn, kurs, användarnamn och e-postadress.

Bestämmelser om registren NyA och Ladok finns i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier mm vid universitet och högskolor. Utlämnande av uppgifter från registren kan ske till tredje part exempelvis andra högskolor, SCB och CSN enligt den uppräkning som finns i förordningen.

Vid kontakt med BTH

Då BTH är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen innebär detta att meddelanden, ansökningar, e-post och annan information som skickas till högskolan blir allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan BTH vid begäran komma att lämna ut dessa, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta.

Informationsutbyte med andra myndigheter

BTH kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra parter som behöver ta del av dem till följd av en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller på grund av en rättslig förpliktelse som BTH har. Exempelvis sker utlämning av uppgifter regelbundet till andra myndigheter enligt särskilda bestämmelser om uppgiftsskyldighet (Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor).

Exempelvis lämnar BTH uppgifter till…

  • Centrala studiestödsnämnden (CSN) – uppgifter om meriter, studieresultat och kursregistreringar för varje student.
  • Statistiska centralbyrån (SCB) – uppgifter om registrering, resultat och examen för varje student.
  • Universitets- och högskolerådet (UHR) – uppgifter om studenters utbytesstudier samt studieresultat och kursregistreringar för varje student.
  • Migrationsverket – Person- och adressuppgifter samt information om skyldighet att betala studieavgift på kurs eller program.

… och hämtar information från:

  • Skatteverket – information om var studenter är folkbokförda.
  • Universitets- och högskolerådet (UHR) – uppgifter om studenter som antagits till utbildningar.

Användning av IT-resurser

För handhavande av den löpande driften av nätverk och datorsalar kan högskolans IT-avdelning ta del av nättrafik genom tekniska åtgärder i nät och system. Loggning sker av studentanvändares in- och utloggning på datorer i datorsalar och föreligger misstanke om brott mot högskolans regler för användning av IT-resurser har IT-avdelningen möjlighet att kunna spåra vem som varit inloggad på en dator.

IT-avdelningen har rätt att vid driftstörning, säkerhetsrisk eller vid grundad misstanke om lagbrott eller brott mot dessa riktlinjer tillfälligt stänga av individuella och gemensamma IT-resurser.

Information om informationssäkerhetsincidenter, persondataincidenter etc. kan komma att skickas till andra myndigheter, enligt befintligt regelverk.

Dina rättigheter

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för högskolans verksamhet.

BTH ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och att åtgärderna ska vara sådana att de säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen.

Personuppgifter vid BTH bevaras så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen samt i enlighet med gällande lagstiftning. De flesta personuppgifter som behandlas vid BTH behöver sparas vid högskolan i enlighet med arkivlagen (199:782) och Riksarkivets föreskrifter.

Du har rätt att kontakta BTH om du vill ta del av de uppgifter högskolan har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära begränsning av behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Om du har klagomål på BTH:s behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till högskolan är:

Blekinge tekniska högskola, 371 79 Karlskrona,

Telefon till växel 0455-38 50 00,

E-post till registrator: registrator@bth.se

Du når högskolans dataskyddsombud genom att ringa till växeln eller via e-post till dataskyddsombud@bth.se

Mer information

Du kan läsa mer om BTH:s behandling av personuppgifter på: www.bth.se/personuppgifter

Du kan läsa mer om behandling av personuppgifter och dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webb www.imy.se. Där hittar du också information hur du kontaktar Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomål på BTH:s behandling av dina personuppgifter.