Blanketter

Blanketter

Om du vill byta till ett nytt program som liknar din nuvarande eller tidigare utbildning, kan du ansöka om att bli antagen till senare del av utbildning.

Kan du inte logga in kan du i stället ladda ner blanketten och skicka till programstod@bth.se.

Ansökan ska ha inkommit senast:

– 15 maj för kommande hösttermin

– 15 november för kommande vårtermin.

Sena ansökningar behandlas i mån av tid och resurser.

Möjligheten att bli antagen kan endast ske om:

– du uppfyller grundläggande och särskild behörighet till det sökta programmet och är behörig till kurser den termin du antas till.

– det finns lediga platser på programmet.

Följande program antar INTE till senare del: Sjuksköterskeprogrammet och Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet.

Det finns möjlighet att söka programmet via Antagning.se och efter antagning till termin 1 ansöka om tillgodoräknande av eventuella tidigare studier som överlappar. BTH kan inte garantera uppflyttning till högre termin i förtid.

Läs mer i BTH:s Riktlinjer för antagning till senare del av utbildning.

Om något oförutsett har hänt som gör att du inte kan påbörja din utbildning, till exempel sjukdom, militär grundutbildning eller andra särskilda omständigheter, kan du ansöka om anstånd med studiestarten.

Kan du inte logga in kan du i stället ladda ner blanketten och skicka till antagning@bth.se.

Läs mer om särskilda skäl för anstånd i BTH:s studieadministrativa regler.

Blir ansökan beviljad kommer du att få förtur nästa gång du ansöker. Tänk på att du måste ansöka till utbildningen igen även om du har fått ett beviljat anstånd med studiestarten.

Om du inte vill fortsätta med din utbildning ska du anmäla ett studieavbrott.

Tänk på att du inte längre kommer att kunna få betyg i dina kurser, anmäla dig till tentor eller göra andra examinationer om du har anmält ett studieavbrott. Du måste också meddela ditt studieavbrott till CSN om du har studiemedel.

Studieavbrott på kurs gör du i Ladok för studenter.

Studieavbrott på program och kurspaket gör du här.

Om du vill återuppta dina studier efter ett studieavbrott måste du ansöka om att bli antagen igen.

Läs mer om studieavbrott i BTH:s Studieadministrativa regler.

Om du vill pausa dina studier och fortsätta vid ett senare tillfälle kan du ansöka om studieuppehåll. Läs mer om särskilda skäl för studieuppehåll i BTH:s Studieadministrativa regler. Blir ansökan godkänd har du rätt att fortsätta dina studier om och när utbildningen fortfarande ges.

Tänk på att om du ska läsa om kurser eller göra examinationer så ska du inte ansöka om studieuppehåll, eftersom du fortfarande studerar.

Om du har läst och klarat motsvarande kurs/kursmoment på BTH eller något annat lärosäte kan du ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier. Det gäller både för studier i Sverige och utlandsstudier. Läs mer i BTH:s Studieadministrativa regler och BTH:s tillgodoräknandeordning.

Studenter som är antagna och registrerade på BTH kan ansöka om validering för tillgodoräknande av sitt tidigare lärande.

Validering är en fördjupad kartläggning, bedömning och ett erkännande av kunnande som en student har tillägnat sig genom utbildning eller yrkeserfarenhet.

I ansökan om validering för tillgodoräknande ska studenten beskriva sin kunskap i förhållande till lärandemålen i den specifika kurs denne önskar få tillgodoräkna sig.

Läs informationen om validering för tillgodoräknande innan du skickar in din ansökan.

Ansök om validering för tillgodoräknande här.

 

De flesta kurser ska du omregistrera dig på via Ladok för studenter när registreringsperioden är öppen.

Om omregistreringsmöjlighet saknas i Ladok för studenter kan du ansöka om omregistrering via formuläret Registrering på kurs. Ansökan via formulär kan göras ca tre veckor innan terminstart.

Du behöver inte omregistrera dig för att få betyg men omregistrering ska ge tillgång till kursen i Canvas. Kontakta kursansvarig lärare om du inte hittar kursen i Canvas efter att du har omregistrerat dig.

Läs mer om omregistrering i BTH:s Studieadministrativa regler.

Om du inte fick läsa en kurs förra året och har blivit behörig ska du ansöka om registrering via formuläret Registrering på kurs.

Om du inte kan läsa kurser i din utbildningsplan för att du till exempel har haft studieuppehåll eller att en programkurs har bytt kurskod eller blivit nedlagd behöver du ansöka om en anpassad utbildningsplan (AUP).

Läs igenom vad som gäller för AUP här.

Ansökan om examensbevis finns i Ladok för studenter. När du har loggat in väljer du ”Examen och bevis” i menyn. Vidare information och instruktioner finns i ansökan.

 

Digitalt examensbevis
Examensbeviset utfärdas endast digitalt, inte i pappersform. Det digitala examensbeviset består av en PDF-fil med en e-stämpel. E-stämpeln innebär att dokumentet inte kan ändras efter hämtningen från Ladok. Verifiering av E-stämpeln kan göras genom att ladda upp dokumentet på Ladoks sida för verifiering. Du hittar mer information om verifiering på sista sidan av examensbeviset.

När examensbeviset är utfärdat får du en avisering om att du kan hämta beviset. Aviseringen skickas till den e-postadress som finns registrerad i Ladok.

 

Du kan dela ditt examensbevis
När du har en utfärdad examen i Ladok kan du välja att dela informationen om examen till exempelvis en arbetsgivare. Det gör du genom att hämta en kontrollkod i Ladok och skicka den till en mottagare. Med hjälp av koden kan mottagaren se de uppgifter som finns i Ladok om examen och dess innehåll.

Du hittar funktionen ”Dela bevis” i menyn under ”Examen och bevis” i Ladok för studenter.

 

Diploma Supplement
I ditt examensbevis finns ett Diploma Supplement. Detta beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet, för att underlätta erkännande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands eller i Sverige. Diploma Supplement utfärdas på engelska.

 

Frågor
Har du frågor kan du kontakta examen@bth.se.

Om du vill ha kursbevis för en kurs kan du ansöka om det här.

Vid olycksfall, nära till olycksfall (tillbud), diskriminering, kränkande särbehandling med mera, anmäl händelse eller tillbud.

Ansök så här

När du har skickat in din ansökan kommer du att få en mottagningskvittens till den e-postadress som du angav. Där står ditt ärendenummer i rubriken. Det är ditt kvitto på att din ansökan har kommit in och är under handläggning.

Om du saknar studentkonto eller om ditt studentkonto inte fungerar, ska du kontakta Receptionen.

Vad händer med min ansökan?

Om din ansökan behöver kompletteras kommer du att få ett meddelande via e-post och du har då tre veckor på dig att svara, därefter avslås ansökan. Information angående status på din ansökan ser du genom att logga in på service.bth.se.

Beslut och beslutstider
Beslut fattas på Avdelningen för utbildningsstöd eller ansvarig institution.

Beslutstiden för ett ärende varierar beroende på vilken typ av ärende ansökan gäller.

För omregistrering på kurs är handläggningstiden i de flesta fall ca 1-3 veckor. För ansökan om examensbevis är beslutstiden ca 4-5 veckor, under förutsättning att din ansökan är komplett. Beslut om tillgodoräknande tar oftast längre tid.

Under vissa tider på året såsom terminsstart, sommar samt jul och nyår kan tiden för ärendehantering ta längre tid.

Frågor om din ansökan
Du kan svara på din mottagningskvittens om du har frågor om din ansökan, var då noga med att låta hela ditt ärendenummer stå kvar i rubriken, även hakparenteserna [ ]. Ärendenumret har formatet [#ID:SR-00xxxx#].

Notera att du inte ska skicka in en ny ansökan för samma ärende.

Överklaga beslut
Här kan du läsa om hur du överklagar ett beslut.

Personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för högskolan. BTH hanterar dina personuppgifter enligt gällande personuppgifts- och integritetslagstiftning. Information om vad detta innebär, vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det samt hur de används, sparas och skyddas hittar du här.