Upphovsrätt

Upphovsrätt för studenter

Upphovsrätt innebär att skaparen av ett verk har rätten att bestämma hur det får användas och spridas. Det kan exempelvis handla om böcker, presentationer, musik, texter, konstverk och fotografier eller delar av verk såsom tabeller, figurer eller grafer. Upphovsrätten gäller oavsett om verket presenteras i tryckt eller elektronisk form (till exempel på internet).

Upphovsrätt

HAR STUDENTER UPPHOVSRÄTT TILL SITT ARBETE?

Som student äger man upphovsrätten till det som man skapar under utbildningen, till exempel studentprojekt eller examensarbete, om inte annat är avtalat. Om exempelvis en lärare vill använda materialet i kontinuerligt undervisning eller publicera det på internet krävs studentens samtycke. Samtycket bör vara skriftligt, undertecknat och daterat.

 

VAD GÄLLER OM FLERA STUDENTER SAMARBETAT?

Är det flera studenter som har samarbetat för att göra ett gemensamt studentprojekt eller examensarbete, och man inte kan särskilja de enskilda bidragen som självständiga verk, så har studenterna gemensam upphovsrätt. Om en lärare vill användas sig av material gäller samma förhållande om samtycke som för en enskild student.

 

VAD GÄLLER FÖR INSAMLAT MATERIAL?

Data som studenten samlat in för studentprojekt eller examensarbete är som regel inte föremål för upphovsrätt. Under ett pågående examensarbetet måste alla insamlade data kunna vara tillgängliga för granskning av handledare och examinator men det finns ingen generell skyldighet för studenten att efter avslutat examensarbete överlämna sina egna insamlade data till högskolan.

 

VAD GÄLLER FÖR HANDLEDARE AV EXAMENSARBETE?

Studenten har upphovsrätt till sitt examensarbete och handledarens medverkan leder inte automatiskt till så kallad gemensam upphovsrätt för examensarbetet. Gemensam upphovsrätt kan endast vara aktuellt om handledaren varit medförfattare, vilket vanligen inte gäller för examensarbete på kandidatnivå, magisternivå eller masternivå. Däremot ska uppgift om handledare framgå vid publicering av examensarbetet.

I det fall resultaten från det examensarbetet används för publicering i annat sammanhang, ska den senare publikationen antingen referera till examensarbetet eller så ska studenten och handledaren ingå som medförfattare.

Avtal med företag

VAD GÄLLER I SAMARBETEN MED FÖRETAG?

Ibland kan studentprojekt eller examensarbeten genomföras på eller i samarbete med ett företag eller annan organisation.

Vid samarbeten med företag kan studenter komma att hantera information som företaget vill hålla konfidentiell i syfte att skydda företagets verksamhet. Det förekommer också att studentprojekt eller examensarbete kan ge patenterbara uppfinningar som måste vara konfidentiella till dess ansökan om patent gjorts. Ibland händer det också att delar av ett studentprojekt eller examensarbete baseras på information som ur uppdragsgivarens synvinkel inte bör vara offentligt och lättillgängligt. Om det är risk för att känslig information kan komma att ingå i ett studentprojekt eller examensarbete så måste konsekvenserna och hanteringen av detta diskuteras på ett tidigt stadium.

Företag som deltar i samverkan ber i vissa fall studenten att underteckna ett sekretessavtal (confidentiality eller non-disclosure agreement) där studenten förbinder sig att inte avslöja eller sprida företagets information eller resultat till utomstående utan företagets samtycke.

Det kan också förekomma att företaget i samband med studentprojektet vill skriva avtal med studenten om att skriva över rättigheter till eventuella patenterbara resultat (patent remuneration) som uppstår under studentprojekt eller examensarbete till företaget.

Det bör observeras att grundregeln att studenten äger upphovsrätten till det som denne skapar under utbildningen såsom ett studentprojekt eller examensarbete endast gäller förutsatt att studenten inte ingår något avtal där denne överför sina rättigheter till ett företag. Vissa saker kan dock inte avtalas bort mellan student och företag såsom tillgången till examensarbetet som en allmän offentlig handling när detta är inlämnat och examinerat.

 

VAD INNEBÄR AVTAL MELLAN STUDENT OCH FÖRETAG?

Om företag som deltar i samverkan vid ett studentprojekt eller examensarbete vill att studenten ska underteckna ett sekretessavtal eller ett avtal om rättigheter till eventuella patenterbara resultat ska detta noggrant tänkas igenom av studenten.

Eventuella avtal tecknas endast mellan studenten och företaget och involverar inte högskolan direkt. Examinator och handledare som är anställda vid BTH kan inte underteckna eventuella sekretessavtal då detta kan hindra dem i sin yrkesutövning.

Studenten måste vara uppmärksam på om villkoren i föreslagna avtal medför att man ger upp sin rätt till sina resultat, inklusive rätten att avslöja resultaten till allmänheten. Detta kan förhindra godkännandet av det arbete som examinator ska godkänna eftersom det måste vara tillgängligt offentligt material och kan göra det omöjligt att bli bedömd på ett examensarbete.

Ibland finns det en skrivelse i avtalen som likställer studenten med att vara anställd vad gäller eventuella patenterbara resultat som skapats under studentprojekt eller examensarbete. I dessa fall har studenten oftast rätt till en skälig ersättning för patenterbara resultat men överlåter samtidigt patenträtten till företaget.

 

SKA STUDENTER SKRIVA PÅ AVTAL MED FÖRETAG?

Om studenten ska skriva på sekretessavtal eller avtal där man överlåter rätten till patenterbara resultat eller inte, är något studenten själv måste bestämma.

Skriver studenten inte på något avtal så kanske företaget inte vill samverka om studentprojekt eller examensarbete och ge studenten tillgång till företagsinformation.

Skriver studenten på ett avtal där denne likställs med en anställd så har studenten oftast rätt till en skälig ersättning för resultaten. Denna ersättning är dock normalt lägre än om studenten kan betraktas som fri upphovsman och avtalet innebär samtidigt att studenten överlåter framtida patenträtter till företaget.

Skriver studenten på ett avtal där denne förbinder sig att inte avslöja eller publicera viss företagsinformation som är nödvändig för att ett examensarbete ska kunna examineras eller hindrar ett examensarbete från att offentliggöras så kan detta innebära att det inte heller kan bedömas eller godkännas.

 

VAD GÄLLER VID EXAMINATION AV EXAMENSARBETE?

När studentens examensarbete har lämnats in för examination blir den en allmän offentlig handling och omfattas av offentlighetsprincipen. Detsamma gäller för alla andra inlämningar såsom idéskisser och projektplaner som skickas in för bedömning eller feedback liksom all kommunikation med handledare och examinator. Den slutliga presentationen av resultaten i examensarbetet, inklusive försvar och opponering, bör vara offentlig, vilket innebär att känslig information bör undvikas.

Detta innebär exempelvis att om det finns patenterbara resultat inom ramen för examensarbetet är det nödvändigt att lämna in en patentansökan före en offentlig presentation och examination.

 

VAD GÄLLER FÖR PUBLICERING OCH ARKIVERING AV EXAMENSARBETE?

I egenskap av upphovsman bestämmer studenten om publicering av examensarbetet och all publicering måste godkännas av studenten. Arkivering av examensarbetet är dock ett krav.

Då studenten lämnar in sitt examensarbete för examination kommer det att arkiveras i den form som examensarbetet hade då det lämnades in och publiceras. BTH använder DiVA som publiceringsdatabas och lagrings-plattform.

Vid publicering av examensarbetet upplåter studenten som upphovsman en icke exklusiv licens till BTH att publicera arbetet genom DiVA och examensarbetet blir då tillgängligt och sökbart. Studenten kan när som helst ångra sig och återta licensen om denne inte vill att examensarbetet ska vara publicerat. Det arkiverade exemplaret förblir dock en allmän handling oavsett om studenten ger en licens eller ej.

Sekretess

VILKEN TILLGÅNG HAR ANDRA TILL EXAMENSARBETET?

Examensarbeten är offentliga allmänna handlingar på BTH när de är färdigställda eller inlämnade till högskolan. Detsamma gäller för alla andra inlämningar såsom idéskisser och projektplaner som skickas in för bedömning eller feedback liksom all kommunikation med handledare och examinator. Därför kan de komma att lämnas ut om någon uttryckligen begär att se dem.

Om ett examensarbete innehåller information från företag eller organisationer kan sådan information endast betraktas som konfidentiell om detta har stöd i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Det material som utgör underlag för examination måste dock alltid vara offentligt.

 

KAN EXAMENSARBETET SEKRETESSBELÄGGAS?

Examensarbeten kan endast sekretessbeläggas om förutsättningar enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) är uppfyllda.

För studenternas skull avråder BTH från att begära att examensarbetet sekretessbeläggs då detta exempelvis kan hindra studenten själv att skicka med det vid jobbansökningar.

Om man ändå önskar sekretessbelägga examensarbetet, så måste detta begäras skriftligen där det framgår varför examensarbetet ska sekretessbeläggas och hur länge. Sekretessen får dock inte vara mer omfattande än att en bedömning och examination av examensarbetet kan göras.

Blankett: Begäran om sekretess

Ibland kan företaget där examensarbetet görs begära att uppdraget endast kan genomföras under förutsättning att examensarbetet kan sekretessbeläggas. Förutsätts sekretess av studentens skriftliga rapport för genomförandet av examensarbetet bör företaget informera studenten och handledaren om detta i god tid innan examensarbetet påbörjas. En bedömning måste göras om kravet på sekretess är förenligt med kravet på den offentlighet som behövs för bedömning och examination.

Krav på sekretess kan i de flesta fall undvikas. Många gånger kan det vara tillräckligt att i examensarbetet ge så pass aggregerade uppgifter att informationen inte längre kan betraktas som känslig. Ett annat alternativ är att lägga känsliga uppgifter i bilagor som sedan tas bort ur det exemplar av rapporten som publiceras. Däremot måste all information som krävs för att kunna bedöma att rapporten lever upp till de krav som ställs för godkännande vara tillgänglig för examensarbetets examinator och handledare.