Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ är ett meriterande europeiskt utbytesprogram, välkänt hos arbetsgivare både i Sverige och utomlands. Genom Erasmus+ har du möjlighet att åka på utbyte till något av BTH:s många partneruniversitet i Europa. Utbytet kan ske på kandidat-, master- eller forskarnivå, antingen som del av utbildning eller som praktik.

Erasmus+ är ett EU-finansierat program som främjar internationellt samarbete kring utbildning, ungdom och idrott. Programmet erbjuder studenter inom grund- eller forskarutbildning möjlighet till finansiellt stöd för studier 2-12 månader och/eller praktik 2-12 månader.

Erasmus+ studier      Erasmus+ praktik

För att få delta i Erasmusprogrammet måste du vara registrerad som heltidsstudent vid Blekinge Tekniska Högskola vid ansökningstillfället. Om det är fler sökande än det finns platser görs ett urval.

Grundvillkor för att delta i Erasmus+ som student är:

 • är registrerad och aktiv student vid Blekinge Tekniska Högskola med syfte att ta ut en examen
 • kommer att studera eller praktisera på heltid under ditt utbyte
 • deltar i ett studentutbyte eller Erasmuspraktik i minst 60 och max 360 dagar per utbildningsnivå (kandidat-, master- och forskarnivå) för terminslång mobilitet. För kortare mobilitet gäller 5–30 dagar av fysisk mobilitet se mer under ”blandad mobilitet” nedan.
 • inte har deltagit i Erasmus+ studier/praktik under samma utbildningsnivå så att den sammanlagda mobilitetsperioden blir mer än 360 dagar (tidigare och planerad mobilitet)
 • upprättar en studieplan, ett så kallat Learning Agreement
 • får utbytesstudierna tillgodoräknade vid BTH
 • gör ett OLS-språktest (för mobiliteter längre än 14 dagar)
 • besvarar en elektronisk enkät efter avslutat utbyte
 • lämnar in ett närvarointyg (Certificate of Attendance)
 • inte samtidigt tar emot fler stipendier från EU

Europeiska unionens medlemsstater*, Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien, och Turkiet.

* Inklusive följande regioner: outermost regions, OR’s, (länk till sida på engelska) och overseas countries and territories (länk till sida på engelska).

Storbritannien och Schweiz deltar inte i Erasmus+ programperioden 2021–2027 men det finns fortfarande möjligheter för stipendier.

Studenter som har blivit antagna till ett Erasmusutbyte beviljas ett stipendium för fysisk mobilitet, givet att villkoren är uppfyllda och stipendiemedel finns kvar.

Genom Erasmus+ programmet har du möjlighet att få praktisera vid ett företag eller en organisation i något av de länder som ingår i Erasmus+

Olika typer av praktik

 • Praktik utöver ordinarie studieprogram, till exempel sommarpraktik, innan examen.
 • ”Recent graduate”-praktik
  Du kan även göra icke-poänggivande praktik som recent graduate efter studierna. Du ansöker om Erasmuspraktik under din sista termin vid BTH. Hela praktikperioden ska rymmas inom 12 månader efter examensbevisets datum. Om du har läst klart och fått din examen utfärdad kan du inte längre ansöka om Erasmuspraktik.

Blandade intensivprogram är kurser som anordnas av flera universitet gemensamt och innehåller både en fysisk mobilitet på 5-30 dagar samt en obligatorisk virtuell del.  Studenter som ska delta i en kort blandad mobilitet inom Erasmus+ beviljas ett Erasmusstipendium för den fysiska mobiliteten, givet att villkoren är uppfyllda och stipendiemedel finns kvar. För att vara behörig att delta i en kort blandad mobilitet ska grundvillkoren för Erasmus+ uppfyllas samt att:

 • Studierna ska innehålla en fysisk mobilitet i värdlandet under 5-30 dagar.
 • Studierna måste innehålla en virtuell komponent som är organiserad av värdorganisationen och har ett tydligt lärandemål och resultat. Den virtuella komponentens längd är flexibel.
 • Hela mobiliteten ska motsvara minst 3 ECTS.

Studenter som deltar i en Erasmus+ mobilitet som varar längre en 13 dagar ska göra ett obligatorisk språktest i det huvudsakliga undervisningsspråket innan utbytet eller praktiken börjar. Det ges också möjlighet att delta i en online språkkurs för att förbättra språkkunskaperna innan och under utlandsvistelsen

Hållbarhet är ett av fyra fokusområden i Erasmusprogrammet 2021–2027. Du kan ansöka om ett så kallat top-up för grönt resande, ett engångsbelopp på 50 euro som delas ut till deltagare i programmet som reser på ett miljövänligt sätt till och från värdlandet. Du kan till exempel resa med tåg, buss eller bilpool (minst två personer) och både tur och retur resan ska vara grön. Du kan också få finansiering för upp till två resdagar innan och två resdagar efter utlandsstudierna vid behov. Du ansöker om top-up för grönt resande genom att skicka ett mail till out.exchange@bth.se

Om du har frågor om huruvida ditt transportsätt kan räknas som grönt resande, mejla internationella kontoret.

Kriterier för top-up för grönt resande:

Du ska resa på ett miljövänligt sätt till och från ditt värdland, till exempel med tåg, buss eller bilpool (minst två personer). Observera att båt inte räknas som ett grönt resande.

 • Efter mobilitetsslut ska du lämna in resebevis som styrker att du har rest tur och retur till värdlandet på ett miljövänligt sätt.
 • Resdagar beviljas för resor innan startdatum och efter slutdatum som anges i ditt Certificate of Attendance.
 • Beviljade resdagar räknas inte som en del av mobilitetsperioden dvs kan ej räknas som en del av minimikrav om 60 dagar för att få behålla stipendiet.
 • Grönt resande ska vara inkluderat i Grant agreemet

Läs mer på studera.nu

Studenter som deltar i ett Erasmusutbyte och har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning, inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa får ett extra top-up utöver den ordinarie stipendiesumman.

 • Terminslång mobilitet (60-360 dagar): Top-up på 250 euro per månad
 • Kortmobilitet och kort blandad mobilitet (5-30 dagar): Top-up på 100 euro för mobiliteter på 5-14 dagar och 150 euro för mobiliteter på 15-30 dagar

Om det i samband med utlandsvistelsen uppstår merkostnader kopplade till studentens funktionsnedsättning som överstiger vad ett top-up kan täcka, är det möjligt att ansöka om bidrag för upp till 100 procents täckning av merkostnaderna. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som studenten eller lärosätet har och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljare eller medicinsk uppföljning i värdlandet.

Studenter som vill ansöka om medel för att täcka faktiska kostnader på grund av sin funktionsnedsättning ska kontakta ansvarig internationell koordinator i god tid för mer information om hur ansökan går till.

 • Etablera kontakt med samordnare för studenter med funktionsnedsättning: funka@bth.se
 • Berätta om dina studieplaner
 • Beskriv vad du har för funktionsnedsättning och hur den påverkar din studiesituation.
 • Beskriv detaljerat vilka former av stöd du har för närvarande – både i studierna och på fritiden.

Om samordnaren bedömer att din varaktiga funktionsnedsättning medför extra kostnader finns det möjlighet att ansöka om utökat Erasmusmedel för att täcka kostnaderna under ditt utbyte.

Studenter som genomför en Erasmusmobilitet och har minderåriga barn kan motta ett top-up utöver den ordinarie stipendiesumman, oavsett om barnet följer med på mobiliteten eller inte.

 • Terminslång mobilitet (60-360 dagar): Top-up på 250 euro per månad
 • Kortmobilitet och kort blandad mobilitet (5-30 dagar): Top-up på 100 euro för mobiliteter på 5-14 dagar och 150 euro för mobiliteter på 15-30 dagar

Studenter som har minderåriga barn och deltar i en Erasmusmobilitet och där merkostnader på grund av detta blir högre än vad ett top-up kan täcka, kan ansöka om bidrag för upp till 100 procents täckning av merkostnaderna. Kontakta Erasmusteamet i så god tid som möjligt om det finns merkostnader på grund av barn om inte täcks av top-up.

Erasmus+ Student Charter anges dina rättigheter och skyldigheter under praktiken och studierna.


Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa.