Visselblåsning

Visselblåsning

BTH ser visselblåsning som ett viktigt verktyg för att upptäcka allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden och för att kunna utreda och åtgärda dem. 

Om du misstänker, ser eller får information om att något oegentligt eller brottsligt har skett vid BTH – anmäl detta genom visselblåsning!

Vad som kan visselblåsas

Oegentlighet

En oegentlighet är en medveten handling, utförd av en eller flera anställda för att få en fördel för den eller de som utför handlingen eller någon annan som kan orsaka väsentlig skada eller förlust för högskolan.

Det kan vara en ekonomisk förlust eller förtroendeskada. Det kan också vara stöld, skadegörelse, bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman, olaga hot, urkundsförfalskning, dataintrång, tjänstefel, att ta emot muta, att inte följa upphandlingsregler eller attestordning samt att inte anmäla bisyssla.

Brott

Ett brott är en gärning enligt brottsbalken, utförd av en student, en okänd eller extern person, som riktas mot högskolan. Det kan till exempel handla om stöld, skadegörelse, bedrägeri, olaga hot, hot mot tjänsteman, dataintrång och givande av muta.

Stämmer det inte in på det du vill visselblåsa?

Om det du misstänker eller fått information om inte stämmer in på det som är beskrivet ovan så ska det du misstänker anmälas till din närmsta chef eller chefen för den person du misstänker istället.

Hur du går till väga

Hur och när du visselblåser

Du som visselblåser kan göra det genom:

  • e-postmeddelande: visselblas@bth.se
  • vanlig brevpost: Visselblåsning, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Om du föredrar att visselblåsa muntligt kan du göra det till din närmsta chef eller till utsedda utredningsledare vid ett möte.

Om inget av ovan alternativ känns aktuellt för dig kan du visselblåsa genom offentliggörande genom att ta kontakt med media.

Du får vara anonym när du visselblåser. Kom ihåg att en anonym visselblåsning kan vara svår att utreda och återkoppla.

Vad som händer efter visselblåsningen

Efter att du visselblåst görs en inledande bedömning för att se vilken typ av visselblåsning det rör sig om. Om det rör ett missförhållande så startas en utredning. Om det är så att du inte visselblåst anonymt kan det bli att du ingår i utredningen för att förstå vad som har hänt och hur det ska åtgärdas.